Pàgines legales

Avís legal

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per aquesta raó, tindràs màxima transparència i rigor sobretot el que necessitis saber sobre aquesta web.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin 16 anys.

Identificador del responsable de la web

Denominació social: Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez SCP

CIF/NIF: J63233498

Correu electrònic: estudidedansa@gmail.com

Domicili social: Carrer Puigcerdà 9, 08800, Vilanova i la Geltrú

La seva activitat social és: Centre d’ensenyament de diferents estils de danses.

Núm. de registre mercantil: 

Vols saber com tractem les teves dades personals? Llegeix la nostra Política de Privacitat

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’Estudi de Dansa TS. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:
 
  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la nostra autorització com a legítim titular.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o nostres com a legítims titulars.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

En la utilització de la web estudidedansa.es l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de l’Estudi de Dansa TS o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal estudidedansa.es o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant estudidedansa.es no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.
 

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a l’Estudi de Dansa TS poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez, SCP, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.
 
La comunicació entre els usuaris i estudidedansa.es utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui protegida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre l’EStudi de Dansa TS amb els usuaris dels serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal estudidedansa.es, si us plau dirigeixi’s a estudidedansa@estudidedansa.es.
 
L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 1 de desembre de 2022.