Normativa

Aquí trobaràs la normativa de l’estudi de dansa TS, on ens esforcem per crear un entorn segur, acollidor i respectuós per a tots els nostres ballarins i ballarines. La normativa és fonamental per garantir una experiència satisfactòria per a tots els membres de la nostra escola.

Us convidem a llegir atentament aquestes pautes, que ajuden a mantenir un ambient harmoniós i propicien el desenvolupament òptim de la nostra pràctica de dansa.

 1. Les quotes són mensuals, s’abonen mitjançant domiciliació bancària o en efectiu a l’escola entre el dia 1 i el 5 de cada mes. (Excepte excepcions).

 2. Quan es comencen les classes, s’abona la part proporcional del mes calculant sempre entre 4 setmanes, independentment de les setmanes que tingui el mes en curs.

 3. En cas de tancament per força major, confinament o altres, no es retornarà cap rebut del mes corrent, ni classes no fetes.

 4. Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 4€ per la despesa de devolució.

 5. Sí un/a alumne/a no pot assistir, per qualsevol circumstància personal, i no es dóna de baixa, haurà d’abonar una quota de manteniment que serà el 50% de la quota que paga mensualment. Si es donés de baixa, ha de tornar a abonar la matrícula.

 6. La no assistència a les classes sense previ avís de 15 dies, suposa igualment el pagament total de la quota establerta.

 7. La baixa de l’alumne/a s’ha d’avisar amb 15 dies d’antel.lació, si no és així, es reserva plaça automàtica per al següent mes. I es farà per escrit o per correu electrònic.

 8. El curs segueix el calendari escolar i no es recuperen les classes o per falta d’assistència, per vacances o festius. Els festius o ponts, no són recuperables.

 9. Quan el professor no pot assistir a una o més classes, l’escola proporcionarà un substitut.

 10. L’escola es reserva el dret d’anul·lar el servei total o parcial del’activitat, per motiu de força major, l’alumne/a renunciarà a qualsevol compensació.

 11. L’estudi no es fa responsable dels objectes extraviats a l’escola o als llocs on s’actuï.

 12. Les classes hauran de comptar amb un mínim d’alumnes. L’escola es reserva el dret d’anularla classe.

 13. L’escola es reserva el dret de canviar horaris i activitats.

 14. És obligatori l’ús de calçat i roba adequada per cada activitat.

 15. Els esdeveniments que organitza l’escola com festivals i etc, generen unes despeses de vestuaris d’escena i d’altres com taquillatge, despeses de lloguers, tècnics etc.

 16. Si un alumne/a no pot assistir a totes les hores de classes del seu grup, no ballarà al festival.

 17. L’escola fa festival de Nadal i final de curs. Durant el curs es fan altres col·laboracions de dansa.

 18. Les autoritzacions seran enviades per correu electrònic.

 19. Els vestuaris un cop encarregats, no es podran retornar sota cap concepte, ni l’import d’aquests.

 20. Germans/es, pares/mares que també siguin alumnes i facin festivals, és possible que tingueu un festival per a cada alumne/a participant.

 21. L’escola conjuntament amb els professors, valoraran, si un/a alumne/a que s’inscriu al curs ja iniciat, pot participar o no, als possibles esdeveniments de l’escola.

 22. Les inscripcions no es retornen.

 23. Classesd’adults: les classes de prova s’abonen. Es cobrarà el 50% del preu de les classes soltes. En tots cas, si l’adult s’inscriu se li descomptarà del preu de la quota.

 24.  Classes soltes grupals:

 • 1h = 14€
 • 1h 1⁄4 = 17€
 • 1h 1/2 = 20€