Pàgines legales

Política de privacitat

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per aquesta raó, tindràs màxima transparència i rigor sobretot el que necessitis saber sobre aquesta web.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin 16 anys.

Informació adicional sobre protecció de dades

El que es fa i no es fa amb les teves dades personals en aquesta web ho trobaràs aquí.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb l’ESTUDI DE DANSA TS a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web.

De conformitat amb el que es disposa en Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez SCP, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, dones el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les dades que proporciones, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractats per Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez SCP, com a responsable del tractament.

Qui és el responsable d'aquesta web?

Identidad del responsable: Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez SCP

Nom comercial: Estudi de Dansa TS

CIF/NIF: J63233498

Correu electrònic: estudidedansa@gmail.com

Direcció Fiscal: Carrer Puigcerdà 9, 08800, Vilanova i la Geltrú

Activitat: Centre d’ensenyament de diferents estils de danses.

Dades de contacte del responsable o representant, i del delegat de protecció de dades en el seu cas: Tania Segura Perales. 

Formulari de contacte del responsable: Contacte Estudi de Dansa TS

Quines dades personals es recullen en aquesta web?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, l’Estudi de Dansa TS recapta i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents serveis que sol·liciti en aquesta Web:

Dades identificatives: nom, cognoms.

Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.

Dades navegació: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual accedeix al Lloc web, dades de navegació, activitat en el Lloc web.
 

Amb quina base legal es tracten aquestes dades?

Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals:

 • L’execució  d’un contracte amb l’Estudi de Dansa TS, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.
 • El consentiment de l’usuari en relació al contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.
 • L’interès  legítim del responsable del tractament per a protegir els usuaris de la web de l’Estudi de Dansa TS d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

amb quines finalitats tractarem les teves dades?

En aquesta web, existeix diferents formularis, en cadascun d’ells, la informació que reculli s’utilitzarà de la següent manera:

 • Formulari de comentaris: Les dades personals introduïdes en el formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzats exclusivament per a moderar-los i publicar-los.
 • Formulari de contacte: També existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web.

Temps de conservació de les dades personals

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 et seq. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).
 • 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

 

Dades de clients potencials: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclosa, dos anys, tret que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN EL QUE CONCERNEIX L'ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Estudi de Dansa TS estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 
 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la seva cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

 

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es.

Per a exercitar aquests drets, pot escriure a estudidedansa@estudidedansa.es.

Existeix un formulari per a l’exercici dels seus drets, el pot demanar per email o si ho prefereix, pot usar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si li representa algú, ha d’adjuntar còpia del seu DNI, o ha d’estar signat amb la seva signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a l’adreça del responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

 
 

Notificació i declaració de bretxes

En Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez, SCP assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez, SCP, determina que les seves dades de serveis han estat malversats (fins i tot per un empleat de Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez, SCP, s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez, SCP t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

Secret i confidencialitat de les dades

estudidedansa.es es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.

estudidedansa.es no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez, SCP s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez, SCP per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez, SCP haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client el sol·liciti raonablement.

Exactitut i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a estudidedansa.es, exonerant a Estudi de Dansa TS, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a l’Estudi de Dansa TS en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la Política de privacitat

Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzalez, SCP es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.